Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


§ 1 Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep/Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.nadenaf.pl;
 2. Sprzedawca - Sandra Kurczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nadenaf Sandra Kurczyńska z siedzibą w Pogórzu (81-198 Pogórze), adres: ul. Czarnieckiego 18B/5, posiadająca NIP: 9581642637 oraz REGON: 388586982. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Nadenaf.official@gmail.com;
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 4. Konsument - osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;
 6. Przedsiębiorca indywidulany - osoba fizyczna dokonującą zamówienia bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zamówienie nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Regulamin - niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składania Zamówień i dokonywania zakupów Produktów i zawierania Umów sprzedaży;
 8. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy;
 9. Koszyk - usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, w ramach której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży;
 11. Produkt - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego;
 12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin, zawarta z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 13. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną - umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, dotycząca wykonania usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
 14. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 15. Operator płatności - rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu na rzecz jego Klientów. Operatorem płatności jest dostawca usługi płatności online Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.
 16. Strony - Sprzedający i Klient;
 17. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145);
 18. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 134);
 19. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1231).

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Sklepu jest Sandra Kurczyńska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Nadenaf Sandra Kurczyńska z siedzibą w Podgórzu (81-198 Pogórze), adres ul. Czarnieckiego 18B/5, , posiadającą NIP: 9581642637 oraz REGON: 388586982.Klient może kontaktować się w sprawach związanych z świadczonymi w Sklepie usługami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Nadenaf.official@gmail.com.
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem Zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy.
 4. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 5. Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę.
 6. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta może powodować ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 7. Sklep wraz z udostępnionymi w nim usługami świadczonymi drogą elektroniczną dostępny jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Funkcjonowanie Sklepu wymaga cyklicznego monitoringu technicznego i aktualizacji, co może powodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Sklepu.

§ 3 Zamówienia

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient składa zamówienie bez rejestracji, za pośrednictwem formularza Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
 4. Klient po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień celem podania adresu, danych płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożone Zamówienie zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie go, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia.
 6. Klient, składając Zamówienie w Sklepie internetowym, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w podsumowaniu Zamówienia. Umowa zostaje zawarta w chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”..
 7. Zamówienia nieopłacone będą anulowane.
 8. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty brutto (zawierają podatek od towarów i usług i inne podatki oraz cła, jak również koszty dostarczenia Produktu) podane w złotych polskich, które Klient zobowiązany jest zapłacić.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza Klientowi przyjęcie Zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres e-mail, w terminie do trzech dni od daty złożenia Zamówienia. W potwierdzeniu Zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie Zamówienia, w szczególności nazwa Produktu, numer Zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i przewidywany termin dostawy. Do potwierdzenia Zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
 10. W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Produktów w magazynie, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient podejmuje decyzję, czy Zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych danych przy składaniu zamówienia.

§ 4 Płatność i cena

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt tytułem złożonego Zamówienia za pomocą szybkich płatności Shoplo (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.), kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), oraz BLIK.
 2. Klient zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia Zamówienia. Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail o otrzymaniu przez Sprzedawcę środków.
 3. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto i wyrażone są w polskich złotych. Cena produktu przed dodaniem do koszyka nie zawiera kosztów przesyłki. 

§ 5 Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Dostawy odbywają się w Dni robocze. Zamówione Produkty mogą być dostarczone do Klienta przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier może skontaktować się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS). Preferowana godzina dostawy wskazana przez Klienta w zamówieniu jest przekazywana kurierowi, ale nie ma on obowiązku jej respektowania.
 2. Koszty dostarczenia Produktu ponosi Klient. Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty dostawy zależą od wagi i wymiarów paczki. Koszty są każdorazowo wskazane w Koszyku Zamówienia.
 3. Termin realizacji zamówienia nie przekracza maksymalnie 30 Dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji, to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w Zamówieniu. Termin realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania Produktu oraz dostawy.
 4. Z chwilą nadania Produktu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi. W przypadku Konsumenta za wydanie Produktu uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora przez Klienta.
 5. Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki, Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
 6. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem w miarę możliwości dokonał sprawdzenia Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami, jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Produkt nie jest dostępny, w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży jest uprawniony do odstąpienia od niej.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidulanym, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Nie dotyczy to zamówień produktów personalizowanych, tj. produktów wykonanych na zamówienie.
 2. Zwroty Produktów wykonanych na zamówienie nie są przyjmowane z uwagi na to, że jest to Produkt stworzony według specyfikacji Klienta/Konsumenta, który służy zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb i dlatego Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu – w przypadku sprzedaży jednego Produktu;
  2. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Produktów – w przypadku sprzedaży wielu Produktów dostarczanych osobno;
  3. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży Produktów dostarczanych partiami lub w częściach;
  4. zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – w przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Sklepie;
  5. zawarcia umowy - dla pozostałych umów.
 4. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną pod adresem: kontakt.nadenaf@gmail.com). Klient może też skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy lub formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego pod adresem www.nadenaf.pl/strona/formularz-zwrotu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 7. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego Produktu przed upływem 14 dni na adres Sprzedawcy: ul. Czarnieckiego 18B/5, 81-198 Pogórze.
 8. Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.
 9. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 10. Zwracany Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres Sklepu. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 7 Rękojmia za wady

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług. Dalsze przepisy niniejszego działu stosuje się wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem.
 2. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
 3. W przypadku umowy z Klientem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Produktu, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 4. Jeżeli Produkt sprzedany posiada wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

6. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

9. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta Produkt wadliwy w razie wymiany Produktu na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.

11. Sprzedawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do żądań Klienta. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta w przedmiocie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo obniżenia ceny, jeżeli określało kwotę, o którą cena ma być obniżona.

12. Sprzedawca w terminie trzydziestu dni (art. 7a Ustawy o prawach konsumenta) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Klienta, którego nie dotyczy określony w Kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.

13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Klientowi.

14. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę Produktu sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Klientowi.

15. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Produktu Klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.

16. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

17. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

18. Sprzedawca o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Klienta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

19. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy, w szczególności poprzez skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR). Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia jest dobrowolne i będzie w każdym przypadku uzależnione od zgody Sprzedawcy.

  § 8 Ochrona danych osobowych

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://www.nadenaf.pl/strona/polityka-prywatnosci stanowiącej integralną część Regulaminu.

  § 9 Świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi drogą elektroniczną:
   1. umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży;
   2. umożliwienie korzystania z Koszyka;
   3. udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie internetowym, w tym przede wszystkim informacji o Produktach;
   4. umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego;
   5. wyszukiwanie Produktów przy wykorzystaniu wbudowanej w Serwisie wyszukiwarki;
   6. wyrażanie opinii (ocen i komentarzy) na temat Produktów;
   7. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną (po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej i swobodnej zgody od Klienta);
   8. wyświetlanie zawartości Sklepu;
   9. porównywanie Produktów;
   10. sprawdzanie dostępności Produktów w Sklepie.                                                                          
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
   1. komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu;
   2. system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy;
   3. dostęp do Internetu;
   4. włączona obsługa plików cookies;
   5. dostęp do poczty elektronicznej;
   6. odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.    
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów teleinformatycznych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze lub innym urządzeniu Klienta oraz błędne działanie Sklepu internetowego na urządzeniu niespełniającym wymagań opisanych w ust. 2.                                                                                                      
  4. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.                             
  5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.                                                                                                     
  6. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.                                           
  7. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 4 i 5, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pisemnie lub drogą mailową na adres Sprzedawcy.                                                                                                                        
  8. Regulamin udostępniany jest w Sklepie nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.                                                                          
  9. Klient może złożyć reklamację dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę pisemnie lub drogą mailową na adres Sprzedawcy.                                                
  10. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

  § 10 Postanowienia końcowe

  1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku na stronie Sklepu internetowego.
  2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
  3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
  4. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życiu po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu internetowego.
  5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
  6. Wszelkie elementy graficzne Sklepu internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, zawartość oraz sposób, w jaki elementy graficzne i zawartość są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Sklepu internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu internetowego licencji na korzystanie ze Sklepu internetowego. W ramach udzielonej licencji Użytkownik uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu internetowego poprzez jego wyświetlenie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z Regulaminem.
  8. Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
  9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  10. Ewentualnie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  [English]


  TERMS AND CONDITIONS OF ONLINE STORE

  § 1 Definitions

  Terms used in these terms and conditions mean the following:

  1. Shop/Online shop - an online shop run by the seller available at the Internet address www.nadenaf.pl;
  2. Seller - Sandra Kurczyńska, conducting business under the name Nadenaf Sandra Kurczyńska with registered office in Pogórze (81-198 Pogórze), address: ul. Czarnieckiego 18B/5, NIP: 9581642637, REGON: 388586982. Contact with the Seller can be obtained via e-mail at: Nadenaf.official@gmail.com;
  3. Customer - a natural person, a legal person and an organizational unit without a legal personality, which is granted legal capacity by the law, purchasing Products through the Online Store;
  4. Consumer - a natural person purchasing Products from the Online Store for the purpose not directly related to their economic or professional activity;
  5. Entrepreneur - a natural person, a legal person or an entity without legal personality, purchasing Products from the Online Store in the course of business or professional activity;
  6. Individual entrepreneur - a natural person who places an order directly related to their business activity, when the order is not of a professional nature for that person, resulting in particular from the subject of their business activity, made available on the basis of the provisions of the Central Register and Information on Business Activity;
  7. Terms and Conditions - this document setting out the rights and obligations of the Seller and the Client and the conditions for placing Orders and purchasing Products and concluding Sales Agreements;
  8. Business Day - one day from Monday to Friday, excluding public holidays within the meaning of the Act on Public Holidays of January 18, 1951;
  9. Shopping Cart - service made available by the Seller in the Online Store, which displays Products added by the Customer to the Order, making it possible to place and modify the Order, as well as display the current value of the Order;
  10. Order - Customer's declaration of will, constituting an offer to conclude a Sales Agreement submitted by the Customer to the Seller, submitted using the functionality of the Online Store, containing the information necessary for the conclusion and performance of the Sales Agreement;
  11. Product - a movable item available at the Online Store, intended for sale on the basis of a Sales Agreement concluded by the Seller with the Customer, using the functionality of the Online Store;
  12. Sales Agreement - sales agreement within the meaning of the Civil Code, relating to sales by the Seller to the Customer of Products covered by the Order, whose terms and conditions are defined by the Regulations, concluded with the use of means of distance communication;
  13. Agreement for the provision of services by electronic means - an agreement concluded between the Customer and the Seller, concerning the performance of services provided without the simultaneous presence of the parties (at a distance), through the transmission of data at the individual request of the Customer, sent and received by means of electronic processing devices, including digital compression, and data storage, which is entirely transmitted, received or broadcast via a telecommunications network;
  14. GDPR (RODO) - Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation);
  15. Payment operator - means the entity providing payment services in the Store to its Customers. The payment operator is Blue Media S.A. online payment service provider;
  16. Parties - Seller and Customer;
  17. Civil Code - the Act of April 23, 1964, Civil Code (i.e., Journal of Laws 2019, item 1145);
  18. Consumer Rights Act - The Consumer Rights Act of May 30, 2014 (i.e., Journal of Laws 2019, item 134);
  19. Copyright and Related Rights Act - The Copyright and Related Rights Act of February 4, 1994 (i.e., Journal of Laws 2019, item 1231).

  § 2 General provisions

  1. The Administrator of the Store is Sandra Kurczyńska, conducting business under the name Nadenaf Sandra Kurczyńska with registered office in Pogórze (81-198 Pogórze), address: ul. Czarnieckiego 18B/5, having Tax Identification Number (NIP): 9581642637 and Statistical Identification Number (REGON): 388586982. Customer can contact in matters related to services provided by the Store by e-mail at the address: Nadenaf.official@gmail.com.
  2. The Regulations are drawn up in the Polish and English language and constitute a model contract within the meaning of the Civil Code.
  3. In order to conclude a contract with the Seller, the Customer may, before placing the Order, exercise the right to negotiate the terms of the contract.
  4. If not explicitly indicated in the commercial information, Products offered at the Online Store are new, free from physical and legal defects and have been legally introduced into the Polish market. This information is equivalent to the Seller's obligation to provide the Customer with Products without defects.
  5. The Regulations are an integral part of all sales agreements concluded by the Seller.
  6. Communication with the Seller made by the Customer may cause the Customer to incur costs, which result from agreements concluded by the Customer with third parties, for the possibility to use certain forms of remote communication. The Seller does not charge any additional fees or benefits for the ability to communicate with it.
  7. The Store and the electronic services provided therein are available 24 hours a day, 7 days a week. The functioning of the Store requires periodical technical monitoring and updating, which may cause temporary and short-term interruptions in the Store's operation.

  § 3 Orders

  1. The Seller sells the Products by means of distance communication via the Online Store. Information about the Products given on the website of the Online Store, in particular their descriptions and prices, constitute an invitation to conclude an agreement, within the meaning of Article 71 of the Civil Code.
  2. The customer places an order without registration through the Order form.
  3. In order to place an Order, the Customer should add the Product he/she wishes to purchase to the Cart. Adding a Product to the shopping cart is not equivalent to placing an Order. Products can be freely added to or removed from the Shopping Cart.
  4. The Customer, after finally adding the Products to the Cart, is redirected to the form used to place Orders in order to specify the address, payer's data, method of delivery and method of payment. The Customer is then redirected to summarize the Order. The Order is completed by selecting the "Order and pay" button.
  5. The condition of placing an order is reading the Regulations and accepting them, which the Customer confirms before placing the Order by ticking the appropriate box in the Order form.
  6. By placing an Order in the Online Store, the Customer makes an offer to buy a specific Product under the conditions specified in the summary of the Order. The contract is concluded when the "Order and pay" button is pressed.
  7. Unpaid orders will be cancelled.
  8. Information about the total value of the Order, which includes the price of the Product and the costs of its delivery, is provided each time on the website of the Online Store during the placement of the Order, including before the direct approval and submission of the Order by the Customer. These are the total gross costs, given in the currency chosen by the Customer, which the Customer is obliged to pay.
  9. After placing an Order, the Seller confirms to the Customer acceptance of the Order for execution at the e-mail address provided by the Customer while placing the Order, within 48h from the date of placing the Order. In the confirmation of the Order there is information about the subject of the Order, in particular the name of the Product, Order number, total price, method and date of payment, method and expected date of delivery. The Regulations in force at the moment of placing the order are also enclosed with the Order confirmation.
  10. In the case when fulfillment of an order placed by the Customer is not possible due to lack of availability of the Products in the warehouse, the Seller informs the Customer about this fact within three days from placing the order, sending a message to the e-mail address provided by the Customer. In the case of unavailability of some of the Products covered by the Order, the Customer decides whether the Order is to be partially fulfilled or cancelled altogether.
  11. The Seller shall not be liable for incorrect data provided by the Customer when placing an order.

  § 4 Payment and price

  1. The Customer has the option to pay for the Product for a placed Order using Shoplo fast payments (Blue Media S.A. is the online payment service provider), payment card, BLIK or Paypal.
  2. The Customer will be transferred to the appropriate service to pay for the Order. The Customer will be notified by email when the Seller has received the funds.
  3. The prices given on the website of the Online Store are gross prices and are expressed in the currency chosen by the customer. The price of the product before adding it to the cart does not include the shipping costs.

  § 5 Delivery

  1. The Customer chooses the type of delivery from among those available on the website of the Online Store. Delivery takes place to the address specified by the Customer in the Order. Deliveries take place on Business Days. The Products ordered can be delivered to the Customer by courier or to a parcel machine indicated by the Customer. The courier may contact the Customer by telephone (including text message) to arrange delivery details. The preferred delivery time indicated by the Customer in the order is communicated to the courier, but the courier is not obliged to respect it.
  2. The costs of delivery of the Product shall be borne by the Customer. Delivery costs depend on the weight, package dimensions and the country. The costs are always indicated in the Shopping Cart.
  3. The lead time shall not exceed a maximum of 30 Business Days, unless a different time limit is specified in the Product description or during the Order placement process. If an order consists of Products with different lead times, the order is sent to the Customer in accordance with the longest lead time in the Order. The lead time includes the time of preparation of the Product and delivery.
  4. From the moment the Product is shipped, the benefits and burdens associated with the goods and the danger of their accidental loss or damage pass to the Buyer. In the case of an Entrepreneur, the Product is considered to have been handed over by the Seller to a carrier or freight forwarder. In the case of a Consumer, the Product is considered to have been given to the carrier or freight forwarder by the Customer.
  5. The Customer who is an Entrepreneur is obliged to check the condition of the Product after delivery and in the presence of a representative of the entity performing the transport or shipping. In case of any damage to the shipment, the Entrepreneur is obliged to fill in an appropriate protocol.
  6. It is recommended that the Customer who is the Consumer should, if possible, check the Product after delivery and in the presence of a representative of the entity performing the transport or shipping. If there is any damage to the shipment, it is also recommended that the Consumer fills in an appropriate protocol and immediately contact the Seller.
  7. In the case of orders placed by persons who are not Consumers, if the Seller cannot fulfill the performance due to the fact that the ordered Product is not available, is entitled to withdraw from it within thirty days from the conclusion of the Sales Agreement.

  § 6 Withdrawal from the contract

  1. A Customer who is a Consumer or an Individual Entrepreneur, who concluded a Remote Agreement via the Online Store, can withdraw from it within 14 days without giving any reason. This does not apply to orders of personalized products, i.e. products made to order.
  2. Returns of Products made to order are not accepted due to the fact that it is a Product created according to the Customer's/Consumer's specification, which serves to satisfy their individual needs and therefore the Store reserves the right to refuse to accept the return.
  3. The period to withdraw from the Contract expires 14 days after the date:
   1. when the Customer took possession of the Product or in which a third party other than the carrier and indicated by the Customer took possession of the Product - in the case of sales of one Product;
   2. when the Customer took possession of the last of the Products or when a third party other than the carrier and indicated by the Customer took possession of the last of the Products - in the case of sales of multiple Products delivered separately;
   3. when the Customer took possession of the last batch or part or when a third party other than the carrier and indicated by the Customer took possession of the last batch or part - in the case of sales of Products delivered in installments or parts;
   4. of conclusion of an agreement for the provision of electronic services - in the case of agreements for the provision of electronic services made available in the Store;
   5. Agreement conclusion - for other agreements.

  4. The Customer who wants to exercise the right to withdraw from the contract should inform the Seller about their decision to withdraw from the contract by an unequivocal statement (e.g. a letter sent by post or e-mail at: kontakt.nadenaf@gmail.com). The Customer may also use the model withdrawal form attached as Appendix No. 1 to the Terms and Conditions or the form of declaration of withdrawal available on the website of the Online Store.

  5. In order to comply with the deadline for withdrawal from the Agreement, it is sufficient for the Customer to send a statement of withdrawal from the Agreement before the expiry of the deadline for withdrawal from the Agreement.

  6. In the case of withdrawal from the contract, the contract shall be considered as not concluded.

  7. In the case of withdrawal from the contract, the Customer is obliged to return the purchased Product immediately, but no later than within 14 days from the date of withdrawal. To meet the deadline it is enough to send the returned Product before the expiry of 14 days to the Seller's address: ul. Czarnieckiego 18B/5, 81-198 Pogórze.

  8. The costs of returning (refunding) the Product shall be borne by the Customer.

  9. The Store does not accept cash on delivery.

  10. The returned Product should be properly protected and packaged and sent back complete and intact to the address of the Store. The returned Product cannot bear traces of use. The Customer shall be responsible for any decrease in the value of the Product resulting from using it in a manner other than necessary to ascertain the nature, characteristics and functioning of the Product.

  11. The Seller shall immediately, no later than within 14 days of receipt of the Customer's statement of withdrawal from the contract, return to the Customer all payments made by them, including the costs of delivery of items, except for additional costs arising from the chosen by the Customer way of delivery other than the cheapest ordinary way of delivery offered by the Seller.

  12. The Seller shall return the payment using the same method of payment used by the Customer, unless the Customer in the statement of withdrawal has indicated another way of return, which does not involve any costs for them.

  13. The Seller may withhold the reimbursement of payments received from the Customer until the Product is received back or the Customer provides proof of its return, whichever event occurs first.

  § 7 Warranty for defects

  1. The Seller under Article. 558 § 1 of the Civil Code completely excludes liability to customers who are entrepreneurs and individual entrepreneurs for physical and legal defects (warranty).
  2. The Seller shall be liable to the Customer who is a Consumer on the terms set out in Article 556 of the Civil Code and subsequent articles for physical or legal defects (warranty) and for non-performance or improper performance of the obligation to provide services. Further provisions of this section apply only to a Customer who is a Consumer.
  3. Complaints regarding a defect in an item or non-performance or improper performance of an obligation to provide services can be made using the contact form available on the Store's website.
  4. In the case of a contract with a Customer, if a physical defect is discovered before the lapse of a year from the moment of delivery of the Product, it is assumed that the defect existed at the moment when the hazard passed to the Customer.
  5. If a Sold Product has a defect, the Customer may:
   1. make a statement requesting a price reduction,
   2. make a statement of withdrawal,

  unless the Seller shall immediately and without undue inconvenience for the Customer replace the defective Product with a defect-free Product or remove the defect. If, however, the Product has already been replaced or repaired by the Seller, or the Seller has failed to satisfy the obligation to replace the Product with a defect-free Product or remove the defect, the Seller shall not be entitled to replace the Product or remove the defect.

  6. The Customer may instead of defect removal proposed by the Seller require replacement of the Product for one free from defects or instead of replacing the Product demand removal of the defect, unless bringing the Product into conformity with the agreement in a way chosen by the Customer is impossible or would require excessive costs compared to the way proposed by the Seller, while assessing the excessive costs, the value of the Product free from defects, type and importance of the defect found, as well as inconvenience to which the Customer would be exposed by another way of satisfaction is taken into account.

  7. The customer may not withdraw from the contract if the defect is insignificant.

  8. The Seller is obliged to replace the defective product for one free from defects or remove the defect within a reasonable time without undue inconvenience for the Customer.

  9. The Seller may refuse to satisfy the request of the Customer if bringing the defective Product to conformity with the contract in a manner selected by the buyer is impossible or if in comparison with other possible ways to bring it to conformity with the contract would require excessive costs.

  10. The Seller is obliged to accept the defective Product from the Customer in the case of replacement of the Product for one free from defects or to withdraw from the contract.

  11. The Seller shall respond to the Customer's requests within fourteen days. Otherwise, it shall be deemed that the statement or the Customer's request for replacement of the item or removal of defects or price reduction, if it specified the amount by which the price is to be reduced, is justified.

  12. The Seller within thirty days (Article 7a of the Act on Consumer Rights) shall respond to any other statement of the Customer, which does not apply to the deadline of fourteen days specified in the Civil Code. Otherwise, it shall be deemed that the Customer's statement or request was considered as justified.

  13. The Seller is liable under the warranty, if a physical defect is found before the expiry of two years from the release of the Product to the Customer.

  14. Customer's claim to remove the defect or replacement of the Product sold free of defects expires after a year, counting from the date of finding the defect but not earlier than within two years from the release of the Product to the Customer.

  15. In the case when the Product expires after two years from the date of release of the Product to the Customer, specified by the Seller or the manufacturer, the Seller shall be liable under the warranty for physical defects of the Product identified before that date.

  16. If one of the rights under the warranty is asserted before a court or an arbitration court, the deadline for exercising other rights to which the Customer is entitled under the warranty shall be suspended until the proceedings are finally concluded. The same shall apply to mediation proceedings, whereby the time limit for exercising other rights under the warranty to which the Customer is entitled shall start running from the date of the court's refusal to approve the settlement reached before mediation or ineffective termination of mediation.

  17. The expiry of any period for ascertaining defects does not exclude the exercise of rights under the warranty if the Seller deceitfully concealed the defect.

  18. If the Seller is obliged to provide performance or financial benefits to the Customer, they will perform them without undue delay, no later than the date provided by law.

  19. The consumer in the event of a dispute with the Seller has the opportunity to settle the matter amicably, in particular by using the platform of the Internet system of dispute resolution between consumers and businesses at EU level available at http://ec.europa.eu/consumers/odr (ODR platform). Submitting a dispute to an out-of-court settlement method is voluntary and will in any case depend on the Seller's consent.

  § 8 Protection of personal data

  Detailed information on the processing of Customers' personal data has been specified in the privacy policy, available at (https://www.nadenaf.com/strona/polityka-prywatnosci), which is an integral part of the Regulations.

  § 9 Provision of services by electronic means

  1. The Seller provides the following services electronically through the Online Store:
   1. enabling the placement of an Order and conclusion of a Sales Agreement;
   2. enabling use of the Shopping Cart;
   3. making available data and materials, located in the Online Store, including in particular information about the Products;
   4. enabling the sending of a message via a contact form available in the Online Store;
   5. search for Products using the search engine built into the Website;
   6. expressing opinions (ratings and comments) about the Products;
   7. providing marketing and commercial information by electronic means (after obtaining prior express and free consent from the Customer);
   8. displaying the content of the Store;
   9. comparing Products;
   10. checking availability of Products in the Store.

  2. Technical requirements necessary for cooperation with the IT system through which the Seller provides electronic services:

  a. a PC or other device that allows you to use the Store;

  b. Microsoft Windows XP or higher, Linux, OSX 10.4 or higher operating system;

  c. Internet access;

  d. cookies enabled;

  e. email access;

  f. appropriate software in the form of a web browser.

   3. Service Provider shall not be liable for malfunction of data communications systems and software installed on a computer or other device of the Customer and malfunction of the Online Store on a device that does not meet the requirements described in paragraph 2.

   4. It is prohibited for the Customer to provide content of an unlawful nature.

   5. The agreement for the provision of services by electronic means is concluded at the time of commencement of the use of a particular functionality of the Online Store that allows the use of a particular electronic service.

   6. In terms of other electronic services provided via the Online Store, the contract for the provision of these services is concluded for an indefinite period and is terminated at the time and through the discontinuation of use by the Customer of the electronic service without having to make additional statements.

   7. Buyer may at any time and without stating reasons terminate the contract referred to in paragraphs 4 and 5, by sending a statement in writing or by e-mail to the address of the Seller.

   8. Regulations are made available in the store free of charge before the conclusion of an agreement for electronic services, as well as at the request of the Customer in such a way that allows the acquisition, reproduction and recording of the content of the Regulations by means of the IT system, which is used by the Customer.

   9. The Customer may file a complaint regarding services provided electronically by the Seller in writing or by e-mail to the address of the Seller.

   10. The Seller will consider a complaint regarding services provided electronically within no more than 30 days from the date of receipt, informing the Buyer immediately of its results.

   § 10 Final provisions

   1. Customers may access the Terms and Conditions at any time via a link on the Online Store website.
   2. The provisions of the Regulations are not intended to exclude or limit any rights of Consumers, granted to them under mandatory provisions of law, including in particular the Act on Consumer Rights. In the case of any unintentional inconsistency of the Regulations with the above provisions, these provisions shall prevail and shall be applied by the Seller.
   3. If any provision of the Terms and Conditions is held to be illegal, invalid or otherwise unenforceable to the extent provided by law, then to that extent it is excluded. Otherwise, the Terms and Conditions shall remain in effect.
   4. The Seller can make changes to the provisions of the Rules after informing the Customers by publishing the unified text of the Rules on the website of the Online Store. Changes to the Regulations or the new content of the Regulations come into force after 14 days from the date of placing the new content of the Regulations on the website of the Online Store.
   5. Orders placed during the validity of the previous version of the Terms and Conditions will be processed in accordance with its provisions.
   6. All graphic elements of the Online Store, the technical solutions used therein, the content and the manner in which the graphic elements and the content are presented (layout), as well as the software, databases and other materials placed within the Online Store are the subject of copyright of the Seller and are protected under the provisions of the Act on Copyright and Related Rights.
   7. In order to use the Online Store, the Seller grants the Customers a non-exclusive, non-tradable, non-transferable, granted for the duration of the use of the Online Store, a license to use the Online Store. As part of the license granted, the User is only entitled to temporarily reproduce the Online Store by displaying it in a web browser, as well as to save temporary files in order to use the available functionalities in a manner consistent with the Terms and Conditions.
   8. These Terms and Conditions are governed by Polish law and are subject to the jurisdiction of the Polish courts.
   9. Any disputes arising between the Seller and the Customer, who is a Consumer, will be settled by a common court of competent jurisdiction in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure.
   10. Any disputes arising between the Seller and the Customer, who is not a Consumer, will be settled by the common court competent for the seat of the Seller.

   do góry
   Sklep jest w trybie podglądu
   Pokaż pełną wersję strony
   Sklep internetowy Shoper.pl