Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spis treści:

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Administrator danych osobowych

§ 3 Dane kontaktowe

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

§ 6 Okres przechowywania danych

§ 7 Kategorie danych osobowych

§ 8 Pliki cookies

§ 9 Udostępnianie danych

§ 10 Uprawnienia Klientów


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.nadenaf.pl (dalej jako Sklep internetowy).
 2. Niniejsza polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako RODO).

§ 2 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Sandra Kurczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nadenaf Sandra Kurczyńska z siedzibą w Pogórzu (81-198 Pogórze), adres: ul. Czarnieckiego 18B/5, posiadająca NIP: 9581642637 oraz REGON: 388586982 (dalej jako Administrator).

§ 3 Dane kontaktowe

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt.nadenaf@gmail.com lub pisemnie na adres: Czarnieckiego 18B/5 81-198 Pogórze.

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla złożenia i realizacji zamówienia.

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie zgody, którą mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać. Podanie danych osobowych i kontaktowych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia i zrealizowania zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. marketing bezpośredni własnych usług i produktów będących prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).        

3. Dane osobowe Klientów nie będą podlegały profilowaniu.

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane klientów będą przechowywane przez następujący okres:
  1. dane związane z realizacją zamówień - przez 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,
  2. dane związane z realizacją działań marketingowych - do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
  3. cele archiwalne - przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
  4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

§ 7 Kategorie danych osobowych

 1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
  1. w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy;
  2. w pozostałym zakresie Administrator przetwarza dane niezbędne do realizacji danego celu.

2. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

§ 8 Pliki cookies

 1. Sklep internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlania zawartości strony,
  2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
  3. dostosowanie zawartości i funkcjonowania Sklepu internetowego poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie, skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego.

4.    Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

§ 9 Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
  1. pocztowe,
  2. płatności elektronicznych,
  3. księgowe,
  4. hostingowe,
  5. marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego.                                                                                                                                                                                                       
 3. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

§ 10 Uprawnienia Klientów

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 4. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

[English]

PRIVACY POLICY

Table of Contents:

§ 1 General Provisions

§ 2 Personal data administrator

§ 3 Contact details

§ 4 Principles of personal data processing

§ 5 Purposes and legal basis of personal data processing

§ 6 Data storage period

§ 7 Categories of personal data

§ 8 Cookies

§ 9 Data sharing

§ 10 Rights of Customers

§ 1 General Provisions

 1. This Privacy Policy sets out the principles for the processing and protection of personal data of Customers using the online store available at www.nadenaf.pl (hereinafter referred to as the Online Store).
 2. This privacy policy fulfills the information obligation incumbent on the Administrator pursuant to Article 13(1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter referred to as the GDPR).

§ 2 Personal data administrator

The administrator of the personal data of the Customers of the Online Store is Sandra Kurczyńska, conducting business under the name Nadenaf Sandra Kurczyńska with its registered seat in Pogórze (81-198 Pogórze), address: ul. Czarnieckiego 18B/5, NIP: 9581642637, REGON: 388586982 (hereinafter referred to as the Administrator).

§ 3 Contact details

The Administrator can be contacted by e-mail: kontakt.nadenaf@gmail.com or in writing to the address ul. Czarnieckiego 18B/5 81-198 Pogórze.

§ 4 Principles of personal data processing

 1. The Administrator processes Customers' personal data in accordance with the provisions of GDPR.
 2. The Administrator shall apply the technical and organizational measures required by the provisions of the European Union law which ensure the protection of the processed personal data and protect them against unauthorized access, takeover by unauthorized persons, processing in violation of the provisions of the law, and against change, loss or destruction.
 3. The Administrator declares that providing data marked as required in the Online Store is voluntary, but necessary to use the functionality, including placing and processing an order.

§ 5 Purposes and legal basis of personal data processing

 1. Customers' personal data is processed on the basis of consent, which the Customer has the right to withdraw at any time. Providing personal and contact data is voluntary, but necessary to place and complete an order in the Online Store.
 2. Customers' personal data will be processed for the following purposes:
  1.  Processing of orders in the Online Store (Article 6(1)(b) of the GDPR),
  2. Direct marketing of the Administrator's own services and products which are a legitimate interest of the Administrator (Article 6(1)(f) of the GDPR),
  3. archival (evidential) in case of a legal need to indicate facts, which is a legitimate interest of the Administrator (Article 6(1)(f) GDPR),
  4. possible establishment, investigation or defense against claims, being the realization of the Administrator's legitimate interest (Article 6(1)(f) GDPR).
 3. The Customers' personal data will not be subject to profiling.

§ 6 Personal data storage period

 1. Customers’ data will be stored for the following period:
  1. data related to the execution of orders - for 5 years from the end of the year in which the sale took place, unless their further storage is justified by the statute of limitations for claims,
  2. data related to marketing activities - until the moment of raising an objection,
  3. archival purposes - for the period necessary to fulfill this purpose,
  4. for the purpose of determining, investigating or defending against claims - for the period necessary to achieve this purpose.

§ 7 Categories of personal data

 1. The Administrator collects, processes and stores the following Customers’ data: 
  1. During the use of the Online Store, the Administrator collects and gathers automatically information such as IP address, request URL, device identifier, amount of time spent on individual pages, browser type, browser language, date and time of use, screen resolution, operating system type and version, and other such information.
 2. in connection with placing an order: e-mail address, name and surname, address, telephone, and in the case of entrepreneurs also Tax Identification Number and company name;
 3. in the remaining scope, the Administrator processes data necessary for the realization of the given purpose.

§ 8 Cookies

 1. The Internet store uses small files, called cookies. They are saved on the end device of the person visiting the Online Store, if the Internet browser allows it.
 2. Cookies are IT data, in particular text files, which are stored on the Customer's end device and are intended for use by the Online Store. Cookies usually contain the name of the website they come from, the time of storage on the end device and a unique number.
 3. Cookies are used for the following purposes:
  1. Web browsers usually allow the storage of cookies on the Customer's end device by default. Customers can change their settings in this regard. Internet browsers allow to delete stored cookies, as well as to block them automatically. For details, please refer to the help or documentation of your web browser.
  2. recognizing the device used by the Customer in order to properly display the content of the Website,
  3. creating statistics that help to understand how customers use websites, which enables improving their structure and content,
  4. adjusting the content and functioning of the Online Store by matching an anonymous, randomly generated tracking ID, which makes it possible, among other things, to find out where the Customer comes from, which search engine they used, which link they clicked on, which keywords they typed in, and at what point they stopped using the Online Store.

§ 9 Data sharing

 1. Customers' personal data may be transferred to entities to which the Administrator entrusts the processing of personal data on the basis of contracts, and to entities entitled to obtain personal data on the basis of legal regulations.
 2. In order to execute the agreement concluded through the Online Store and to ensure proper functioning of the Store, the Administrator shall make available the Customers' personal data, in particular to entities providing the following services:
  1. postal,
  2. electronic payments,
  3. accounting,
  4. hosting,
  5. marketing for the operation of the Online Store.
  6. Third Customers' personal data will not be transferred to countries outside the European Economic Area, which consists of the European Union countries and Iceland, Norway and Liechtenstein.

§ 10 Rights of Customers

 1. The Customer has the right to access their data and the right to demand its rectification, erasure or restriction of processing. To the extent that the basis for the processing of personal data is the premise of the legitimate interest of the Administrator, the Customer has the right to object to the processing of their personal data.
 2. To the extent that the basis for the processing of the Customer's personal data is consent, the Customer has the right to withdraw consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the legality of processing, which was performed on the basis of consent before its withdrawal.
 3. To the extent that the Customer's data is processed for the purpose of concluding and performing the Agreement or processed on the basis of consent, the Customer also has the right to data portability, i.e. to receive personal data from the Administrator in a structured, commonly used machine-readable format. The Customer may send this data to another data Administrator.
 4. The Customer also has the right to lodge a complaint to the supervisory authority in charge of personal data protection - the President of the Office for Personal Data Protection, in case the processing of personal data violates the provisions on personal data protection (GDPR).


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl